User Agreement

Evam me sutam. Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va adhiccasamuppannika adhiccasamuppannam attananca lokanca pannapenti, sabbe te imeheva dvihi vatthuhi, etesam va annatarena. Tatra sudam suppiyo paribbajako anekapariyayena buddhassa avannam bhasati, dhammassa.

Chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara pativirato samano gotamo'ti. Mamam va, bhikkhave, pare avannam bhaseyyum, dhammassa va avannam bhaseyyum, sanghassa va avannam bhaseyyum. Yavassa kayo thassati, tava nam dakkhanti devamanussa. Evamvipako nakkhattaggaho.

Yehi tathagatassa yathabhuccam vannam samma vadamana vadeyyum? Idam, bhikkhave, tatiyam thanam, yam agamma yam arabbha eke samanabrahmana ekaccasassatika ekaccaasassatika ekaccam sassatam ekaccam asassatam attananca lokanca pannapenti. Kayassa bheda uddham jivitapariyadana.

Idam, bhikkhave, catuttham thanam, yam agamma yam arabbha eke samanabrahmana amaravikkhepika tattha tattha panham puttha samana vacavikkhepam apajjanti amaravikkhepam. Itthattam agato samano agarasma anagariyam pabbajati. Tamanno evamaha. Miccha patipanno tvamasi.

Nicca dhuva sassata aviparinamadhamma sassatisamam tatheva thassanti. Ye hi keci, bhikkhave, samana va brahmana va antanantika antanantam lokassa pannapenti, sabbe te imeheva catuhi vatthuhi, etesam va annatarena. Tatra, bhikkhave, yo so satto pathamam upapanno.